Nieuws van Plaatselijk Belang

Beste Surhústers,

Op 17 april jl. hield Pleatslik Belang Surhuzum haar jaarlijkse ledenvergadering bij Pannenkoekenhuis Landzicht te Surhuizum. Rond de 30 leden waren ditmaal aanwezig. De onderwerpen die er het afgelopen kalenderjaar toe deden zijn hieronder voor uw opgesomd in een jaarverslag.

Ieder jaar zet Pleatslik Belang inwoners uit Surhuzum ‘yn it sintsje’ als dank voor bewezen diensten voor het dorp. Afgelopen jaar hebben zowel Djoeke Postma als Meindert Brouwer aangekondigd de werkzaamheden binnen de redactie van de Grutte Gelf neer te zullen leggen. Zowel Djoeke als Meindert namen decennia plaats in de redactie van de Grutte Gelf. Waar Meindert zich al bijna 17 jaar inzet voor het dorpsblad, doet Djoeke dit al 30 jaar! Dit wordt door Pleatslik Belang zeer gewaardeerd en wij hoefden als bestuur dan ook niet lang na te denken wie dit jaar in het zonnetje gezet moesten worden. Djoeke en Meindert, ook namens Surhuzum; nogmaals tige tank!

Kruising Langfâl 
Zoals iedereen weet is het kruispunt Langfâl/Pûsterwei aangepast. Wij hebben meerdere vragen gehad met betrekking tot het standpunt van PB hierin. Juli 2022 hebben wij het ontwerp ter inzage gekregen en hierop hebben wij destijds het volgende gereageerd:
Als het doel is het verbeteren van de veiligheid van overstekkende fietser van de Pûsterwei, dan is dit zeker een verbetering.
Als het doel is de algehele veiligheid (van voornamelijk fietser) van It Langfal verbeteren, dan zal dit weinig helpen aangezien er voornamelijk hard wordt gereden buiten het stuk waar de drempels nu zitten.
Reactie van de gemeente was als volgt: Doel is het verbeteren van de oversteekbaarheid van het fietsverkeer maar ook het laten afremmen van het autoverkeer. Zonder as verspringing zal de snelheid niet afnemen.

Koperen goot tsjerketoer
Voorgaand jaar tijdens de ledenvergadering is het ontwerp van de koperen goot om de tjerketoer getoond, hier zijn toen diverse vragen over naar voren gekomen. Vervolgens is er overleg geweest met de gemeente en zijn wij zelf als PB ook op onderzoek gegaan. 
Doordat de kerktoren een monumentale toren is moet de gemeente bij ingrijpend onderhoud advies vragen bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RvCE), deze adviesrapporten zijn voor iedereen op te vragen. Op basis van deze adviesrapporten en de gespreken met de gemeente hebben wij enkele kritische vragen gesteld. Kort samengevat was de reactie van de gemeente het volgende.
Er is volgens de gemeente voldoende onderzoek gedaan naar de oorzaak van de vochtproblemen in de toren;
De koperen goot wordt als experiment gezien, aangezien dit nog niet eerder is toegepast.
De koperen goot heeft de volgende werking: Door de goot kan het regenwater niet meer over het metselwerk van de (oude)romp lopen maar wordt via de goten afgevoerd. Hoe minder water over de romp van de toren kan lopen, hoe minder vocht er in de relatief zachte steen van de romp kan dringen.
Naast de koperen goot zal er tijdens de huidige werkzaamheden er worden gekeken of de ventilatie van de toren kan worden verbeterd en zal het metsel en voegwerk worden hersteld. Na een aantal jaren moet er een zichtbare verbetering zijn in de vocht huishouding van de toren, ondanks dat er geen nulmeting heeft plaatsgevonden.

Pleatslik Belang gaat ervan uit dat de gemeente haar keuze goed heeft overwogen aangezien de toren eigendom is van de gemeente. 

Werkgroep wonen
Rond deze tijd twee jaar geleden werd de werkgroep wonen opgericht. We kunnen spreken van vooruitgang want de werkgroep wonen heeft kortgeleden weer progressie gemaakt. Op 22 februari werd een tweede avond dorpsavond georganiseerd door de werkgroep wonen. 
De gemeente en de SWA vervulden ook een rol tijdens deze avond waarbij de gemeente zelfs al een verwacht tijdpad toonde aan de aanwezigen. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 van start zullen gaan wanneer alles volgens planning verloopt. Pleatslik Belang is hier zeer content mee. 

Update Uterwei
Over de Uterwei is niet veel nieuws te melden. Grondaankoop is nog niet helemaal rond. Het enige wat hierover te zeggen is dat is dat men vanaf de andere kant zal beginnen met de werkzaamheden. Voor komende zomer wil de gemeente graag bekend kunnen maken welke aannemer de werkzaamheden zal uitvoeren. Tegen die tijd zal er ook weer een informatieavond plaatsvinden voor omwonenden.

Glasvezel
Vandaag nog een keer contact gezocht met onze contactpersoon bij Deltafiber. Harkema, Boelenslaan en Drogeham zijn al geweest. Er zijn meer dorpen die gevraagd hebben wat de status is. Deltafiber weet het niet zeker maar ze sluiten niet uit dat Surhuizum straks aangesloten is. 
Vanuit andere dorpen waren er geluiden geweest over bestrating die niet netjes weer neergelegd was, maar dit is niet correct volgens Deltafiber. Rudi Venema van de gemeente zit hier bovenop. 

Fietspadverlichting
Fietspadverlichting bij Koartwâld wordt al een tijdje over gesproken. De motie die vorig jaar werd aangenomen door de provinciale staten over fietspadverlichting in het buitengebied is een kans die we hebben aangegrepen. Op basis van de motie is een brief opgesteld die naar de gemeenteraad is gegaan. Op basis van de brief is een raadsbrede motie aangenomen waarin de gemeente de wens uitspreekt om fietspadverlichting te realiseren. 
Vanuit het college van burgemeester en wethouders is vervolgens een brief verstuurd naar de provincie waarin deze wens ook wordt uitgesproken. Het laatste nieuws van de gemeente is dat ze nog geen reactie hebben van de provincie. 

Busverbinding
Een tijdje geleden kwam in het nieuws dat o.a. Plaatselijk Belang voor een nieuwe snelle busverbinding zou zijn. Wij willen bij deze graag heel duidelijk aangeven dat ons niet om onze mening is gevraagd en dat dit ook geldt voor de andere Plaatselijk Belangen. 
Idee van de H&I Surhuisterveen is een nieuwe snelle busverbinding die niet meer in alle dorpen stopt maar hoofdzakelijk langs de N358. Op verzoek van PB Surhuizum is aan het plan van de H&I toegevoegd dat de nieuwe snelle buslijn nooit ten koste zou mogen gaan van de bestaande buslijnen.

Mogelijke fusie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Tot slot stond er nog een bijzonder punt op de agenda. Namelijk de mogelijke fusie van onze gemeente Achtkarspelen en onze buurgemeente Tytsjerksteradiel. 

U heeft vast wel meegekregen dat er de laatste tijd weer wat meer gesproken wordt over een mogelijke fusie tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Aanleiding dat hier momenteel meer over gesproken wordt is dat het personeel van de beide gemeenten die nu al samenwerken in een zogenaamde werkmaatschappij hebben uitgesproken dat men de huidige manier van werken niet meer gangbaar vindt. Daarom moet er een knoop worden doorgehakt. Worden onze gemeenten samen één in een fusie of blijven we zelfstandig verder werken en wordt de “werkmaatschappij 8K / Tdiel”, zoals dat heet, opgeheven. De gemeenteraden van beide dorpen zullen hierover binnenkort moeten stemmen.

PB Buitenpost liet kortgeleden via de media al weten dat ze de gemeente zou willen vragen om in dit besluit ook de bewoners van de gemeente mee te nemen. Pleatslik Belang Surhuzum had zelf ook bedacht om de mening onder Surhústers te peilen tijdens de ledenvergadering. Hierbij kwam een duidelijk geluid naar voren: ‘wij weten niet eens waarover wij moeten stemmen’. Ook dit vonden wij een duidelijke uitkomst van de peiling en we zullen deze uitkomst ook doorspelen naar de gemeenteraad. 

Inmiddels weten we vanuit de Federatievergadering met andere dorpsbelangen in Achtkarspelen dat onze gemeente ook voornemens is om binnenkort in ieder dorp een inspraakavond te organiseren in samenwerking met de dorpsbelangen. Hiervoor kan u binnenkort een uitnodiging verwachten in de Grutte Gelf.

Freonlike groetnis,
Pleatslik Belang Surhuzum

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia