Nijs fan Pleatslik Belang

Bêste Surhústers, 

De pandemie is noch mar krekt foarby en it liket wol as kin de tredde wrâldkriich elts momint begjinne. Wy binne bliid dat wy ús as Pleatslik Belang net mei dit soart saken dwaande hoege te hâlden. Wy binne ek bliid dat de corona-maatregels no wer fuort binne en wy sjogge wer út nei de kommende tiid wêr’t wy elkoar hooplik wer mear sjen kinne by ferskate aktiviteiten.

Glêsfezel
Alles oer de komst fan glêsfezel is te finen fia www.surhuzum.nl/glasvezel. Yn it koart:
Surhuzum kriget glêsfezel as 25% fan it doarp oanjout ynteressearre te wêzen
Oanmelde fia de link (keuze tusken DELTA Fiber/Caiway) betsjut:
€ 25,- foar jo sels
€ 50,- foar Pleatslik Belang
Net oanmelde fia de links op side www.surhuzum.nl/glasvezel betsjut dat jo sels en Pleatslik Belang gjin bedrach ûntfange sille.

Glasvezel (Nederlands)
Alles over de komst van glasvezel in Surhuizum is te vinden via www.surhuzum.nl/glasvezel. In het kort:
Surhuizum krijgt glasvezel als 25% van het dorp aangeeft geïnteresseerd te zijn
Aanmelden via de link ( DELTA Fiber/Caiway) betekent:
€ 25,- voor uzelf
€ 50,- voor Plaatselijk Belang
Niet aanmelden via de links op de pagina www.surhuzum.nl/glasvezel betekent dat u zelf en Plaatselijk Belang geen bedrag ontvangen.

Berjocht fan de provinsje: Ûntwikkelings Uterwei (N358)
Het is alweer een tijd geleden dat u voor het laatst iets van ons gehoord heeft. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Uterwei (N358). Het bestemmingsplan is sinds 2019 definitief. De eerste fase van de werkzaamheden is afgerond. De weg kreeg een nieuwe laag asfalt en we legden betonstroken aan de zijkanten van de weg. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de tweede fase van het project.

Freonlike groetnis,
Pleatslik Belang

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia