Nieuws

Nijs fan it Pleatslik Belang

Op de lêste gearkomste hawwe wy it hân oer de jiergearkomste. Dy wurdt 26 maart holden yn it pankoekehûs “Landzicht” om 20.00 oere! Eltsenien is fan herte wolkom!

Op ’t stuit binne wy ûnder oare dwaande mei de Balkespringer. It soe fansels moai wêze dizze mear yn it ljocht te bringen. De plannen dêrfoar moatte noch fierder útwurke wurde.

Nieuwe uitdaging!

Mijn naam is Merwin Kingma, ik ben 23 jaar en kom uit Kollumerpomp.
Ik heb de opleiding Sport en Bewegen gedaan op niveau 4.
Naast de gymlessen bij SVS geef ik gymlessen en ouderengym bij de gymnastiek vereniging in Burum. Ik geef ook nog gym bij de gymnastiek vereniging in Gerkesklooster en ik train het JO17 team bij v.v. de Lauwers.

Poiesz Jeugd Sponsor Actie

Dit jaar mag SVS weer meedoen aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz supermarkt in Harkema. De actie loopt van maandag 11 februari t/m zondag 7 april. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk jeugdsponsormunten te verzamelen. Op zaterdag 16 maart staat de jeugd van SVS in de Poiesz winkel in Harkema om een product te promoten. Op deze dag kan SVS extra munten verdienen. We hopen dat u ons hierbij wil steunen door de sponsormunten in de koker van SVS te doen. Alvast bedankt.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Wolle jo ek witte wêr’t jo ledejild oan útjûn wurdt? Hâld dan 26 maart frij yn jo aginda! Dan stiet nammentlik de jiergearkomste ynpland om 20.00 oere yn it pankoekehûs “Landzicht”. Wy sjogge jo dêr graach ferskinen en binne fansels ek nijsgjirrich nei jo ideeën en fragen.

Lytse Wiebe

Yn it hûs oan’e Bartemerwei dêr’t Wiebe Nauta wennet, hie syn heit Tseard, eartiids in knip en skearwinkel. Elke Surhúster wist fan him en syn frou Gryt. Gjin wûnder fansels, want wa’t dêr ienkear klant wie, liet him elke kear wer sjen. Jongfeinten dy’t oan’e moade meidwaan woene krigen brillantine yn it hier smard. Tseardkapper liet troch­geans lûde, fleurige muzyk skalle, wylst er oan it wurk wie. Syn frou dy’t ek faak yn’e saak te finen wie, ferkocht snoep en tabak oan dejingen dy’t op har beurt sieten te wachtsjen en oars net diene as sterke ferhalen fertelle.

Eind januari start waterbodemsanering Ald Feart

In opdracht van Wetterskip Fryslân wordt eind januari begonnen met waterbodemsanering van de Ald Feart. De waterbodem van de Ald Feart vanaf de vijver bij de rotonde te Koartwâld tot aan de kruising Suderheawei, Miedwei en Doezumerwei is verontreinigd. Sanering is vereist vanwege risico’s voor de mens en het ecosysteem. De sanering duurt ongeveer twee maanden.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia