Nieuws

Nijs fan it Pleatslik Belang

Wy binne as bestjoer hiel bliid om jim te fertellen dat Klaas Pool fan it Noard lid wurden is fan ús bestjoer. Fan herten wolkom! We sykje noch in ponghâlder. Minsken dy’t graach lid wurde wolle fan Pleatslik Belang kinne dit oanjaan troch in mail te stjoeren nei it mailadres fan it sekretariaat: pbsurhuizum@gmail.com. Jim krije dan in presintsje as wolkom.

Wy binne drok dwaande om foar elkoar te krijen dat der ein fan dit jier dochs noch in toanieljûn holden wurde kin. Wy hoopje dat it lûkt en oars wurdt it kommend jier.

Begraafplaats Surhuizum geen plaats voor vandalisme

In Nederland ontwikkelde zich met vandalisme op kerkhoven de voorbije jaren een nieuw driest fenomeen. Helaas blijft de dag van vandaag de begraafplaats in ons dorp ook niet gespaard van deze vorm van criminaliteit. Er is geconstateerd dat op onze begraafplaats op de graven van enkele overleden familieleden, bloemstukken, gedenkstukken enz. gestolen of beschadigd zijn. Het behoeft geen betoog dat het constateren van dergelijke wanpraktijken voor nabestaanden en familieleden van overledenen psychologisch en mentaal erg zwaar is.

Nijs fan it Doarpsbelang Surhuzum

It bestjoer fan Doarpsbelang Surhuzum is wat de funksjes oanbelanget wat feroare. Sita Land-Dotinga is foarsitster wurden, Hilly Holthuis-Rijpma is notulist wurden. André Barwegen bliuwt sekretaris en Cora Groenhof is algemien lid. Wy binne noch dwaande mei it sykjen nei in ponghâlder. It item “lief en leed” is ôfskaft omdat wy eins allinnich út it Tsjerkefinster witte kinne wa’t in jubileum hat; ek dêr stiet net eltsenien yn en boppedat is net eltse doarpsgenoat lid fan de tsjerke. Wol tinke wy om hiel bysûndere saken bygelyks as ien 100 jier wurdt. Ek nije leden krije in presintsje.

Popkoor Akkoord zoekt basgitarist

Dit jaar viert Popkoor Akkoord haar 10-jarig jubileum. Het koor, samengesteld uit bijna 55 koorleden uit de regio Noordoost-Friesland, staat onder leiding van de jonge en zeer gedreven dirigent Rinze IJtsma. Door hard en serieus te werken, maar ook met veel plezier te repeteren, heeft Popkoor Akkoord een indrukwekkend en swingend repertoire weten op te bouwen. De arrangementen worden 4-stemmig gezongen en begeleid door een eigen combo bestaande uit pianist Johan Timersma, drummer Pieter Simon van der Veen en gitarist Oeds Holthuis. Een basgitarist zou de band absoluut compleet maken.

In gesprek met domina Guda Borger-Koetsier

Anders dan ooit tevoren is aan de PKN ­gemeente van Surhuizum nu een vrouwelijke predikant verbonden. Een domina als voorganger in de Doarpstsjerke, die oorspronkelijk de Antoniuskerk heette. Ze woont, samen met haar man, niet zoals eerder in de pastorie aan de Doarpsstrjitte, maar in een riante woning aan de Mûnefinne, die tot pastorie is omgedoopt. “Om te beginnen”, zegt mevrouw Borger, “vind ik het prima dat ik als dominee wordt aangesproken en mag, wat mij betreft, de vrouwelijke  aanspreektitel domina wel achterwege worden gelaten”.

Gezonde keuzes

In groep 5-8 van de JLS hebben we een gastles gehad over gezond leven. We leerden dat we eten en drinken nodig hebben om energie te krijgen en dit te verbranden als we bewegen. Maar welk eten en drinken kiezen we dan? We leerden uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in ons drinken zit en daarbij keuzes te maken over welke keuzes voor ons gezond zijn.

We gingen vervolgens ook echt onze energie inzetten voor een parcours op het plein. Met crossfietsen mochten we over heuvels rijden en leerden we zonder echt te remmen, vaart te minderen. Het was daarom erg leuk, maar ook leerzaam!

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia