Nieuws

Nijs fan it Pleatslik Belang

Wolle jo ek witte wêr’t jo ledejild oan útjûn wurdt? Hâld dan 26 maart frij yn jo aginda! Dan stiet nammentlik de jiergearkomste ynpland om 20.00 oere yn it pankoekehûs “Landzicht”. Wy sjogge jo dêr graach ferskinen en binne fansels ek nijsgjirrich nei jo ideeën en fragen.

Lytse Wiebe

Yn it hûs oan’e Bartemerwei dêr’t Wiebe Nauta wennet, hie syn heit Tseard, eartiids in knip en skearwinkel. Elke Surhúster wist fan him en syn frou Gryt. Gjin wûnder fansels, want wa’t dêr ienkear klant wie, liet him elke kear wer sjen. Jongfeinten dy’t oan’e moade meidwaan woene krigen brillantine yn it hier smard. Tseardkapper liet troch­geans lûde, fleurige muzyk skalle, wylst er oan it wurk wie. Syn frou dy’t ek faak yn’e saak te finen wie, ferkocht snoep en tabak oan dejingen dy’t op har beurt sieten te wachtsjen en oars net diene as sterke ferhalen fertelle.

Eind januari start waterbodemsanering Ald Feart

In opdracht van Wetterskip Fryslân wordt eind januari begonnen met waterbodemsanering van de Ald Feart. De waterbodem van de Ald Feart vanaf de vijver bij de rotonde te Koartwâld tot aan de kruising Suderheawei, Miedwei en Doezumerwei is verontreinigd. Sanering is vereist vanwege risico’s voor de mens en het ecosysteem. De sanering duurt ongeveer twee maanden.

Slach om ’e Toer evenaart recordaantal deelnemers

Op de laatste vrijdag van het jaar, afgelopen 28 december, stond Surhuizum weer in het teken van de jaarlijkse wandeltocht Slach om ’e Toer. Al vroeg hadden de eerste wandelaars zich verzameld in MFC De Delfeart, waar de start plaatsvond voor de negende editie van dit wandelevenement. Om half negen werden de wandelaars voor het vertrek kort toegesproken door burgemeester Gerben Gerbrandy. Voor Gerbrandy was dit zijn laatste officiële handeling als burgemeester van Achtkarspelen. Gerbrandy gaat per 14 januari 2019 met pensioen.

Grote Club Actie SVS

Half december heeft SVS de cheque van de Grote Club Actie in ontvangst mogen nemen. Dankzij de inzet van onze leden is dat een heel mooi bedrag geworden! We willen iedereen bedanken die loten heeft verkocht en gekocht. En omdat Anna en Siepy de meeste loten van onze vereniging hebben verkocht, werden zij nog even extra in het zonnetje gezet. Zij kregen van SVS een cadeaubon van Intertoys.

Wereldlichtjesdag in Surhuizum

Op de tweede zondag van december worden alle mensen over de hele wereld herdacht tijdens Wereldlichtjesdag. Om 19.00 uur gaan wereldwijd kaarsjes branden om hen te herdenken, om licht en warmte over te brengen op degene die hen zo missen, om elkaar te laten weten dat we er altijd voor hun zullen zijn. 

In Surhuizum werd deze herdenking gehouden op de begraafplaats aan de Bartemerwei en deze keer werden mensen ook in de gelegenheid gesteld om op de begraafplaats rondom de kerk hun overledenen te gedenken.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia