Contact

Bestuur Spulwike    
Pieter SImon van der Veen (voorzitter) Bartemerwei 21 tel. 06-41131705
Janette Talstra (penningmeester) Mûnefinne 2 tel. 06-50123410
Yvonne de Beer Doarpsstrjitte 13 tel. 06-18259748
Hedzer van Kammen Bartemerwei 1 tel. 06-25531684
Johan Leegstra Suderheaiwei 10 tel. 06-25312561
Gretienus Scheepsma Doarpsstrjitte 42A tel. 06-46794229
Foppe de Jong Treaskes 16 tel. 06-10510985
Ilse Veenstra Bartemerwei 6 tel. 06-36514299
Remco van der Ploeg Lustenburg 44 tel. 06-11948709

Kijk voor het laatste nieuws over en foto's en video's van de Spulwike op www.spulwike-surhuzum.nl

Het algemene emailadres van de Spulwike is info@spulwike-surhuzum.nl

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia