Over de Spulwike

Een jaarlijks terugkerend evenement in Surhuizum is de Spelweek ofwel de Spulwike. Al werd het voortbestaan van de Spelweek in 2007 bedreigd doordat de vereniging al geruime tijd kampte met een gebrek aan vrijwilligers. Na een uitvoerige discussie tijdens een speciaal daarvoor bijeengeroepen ledenvergadering van de Spelweekverenging kwamen de aanwezigen tot de slotsom dat het verdere voortbestaan van de vereniging niet verantwoord was onder de huidige omstandigheden en met de beschikbare middelen en vrijwilligers. Auke Veenstra, oud-voorzitter en mede-initiatiefnemer van de Spelweek sprak, ondanks zijn begrip voor het genomen besluit, zijn spijt uit over de opheffing van de Spelweek, jarenlang een begrip in Surhuizum en ver daar buiten.

De eerste spelweek in Surhuizum werd in 1974 georganiseerd voor de kinderen van de kleuterschool en de beide basisscholen, dit gebeurd op initiatief van dominee Frans Brinkman en Auke Veenstra. Beide heren hebben jarenlang meegewerkt als voorzitter(s) en secretaris van de Spelweekcommissie. In de beginjaren was de opzet gericht op twee doelstellingen. De eerste was kinderen een leuke week bezorgen en daarnaast ook leuke dingen voor de ouderen te organiseren en de tweede was het gemeenschapsgevoel te bevorderen, en zo de mensen in Surhuizum nader tot elkaar te brengen. Op een Spelweekvergadering in 1980 werd door de aanwezige inwoners besloten, dat de Spelweekcommissie niet omgezet mocht worden in een vereniging. Men vreesde, dat een en ander dan wel eens een te gebonden karakter zou kunnen krijgen, terwijl men de voorkeur gaf aan eigen initiatief en creativiteit. Zo zijn jarenlang de werkgroepen, waarin de straten vertegenwoordigd zijn, verantwoordelijk voor de verschillende activiteiten tijdens de Spelweek. Daarnaast is een technische commissie verantwoordelijk voor o.m. de tent en het geluid en zorgt de Spelweekcommissie voor de coördinatie tussen de verschillende werkgroepen en commissies.

In 1998 werd de opening van de 25ste Spelweek op een wel heel bijzondere manier verzorgd door de heer Veenstra en dominee Brinkman. Als initiatiefnemers van de Spelweek werden ze benoemd tot de eerste twee ereleden van de nog op te richten vereniging. En zo staat de Spelweek in 1999 voor een nieuwe uitdaging. Sinds jaar en dag viel de Spelweek en daarmee de Spelweekcommissie onder de verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang. Langzamerhand groeide bij de organisatoren de behoefte om zelfstandig verder te gaan. Tijdens de vergadering van 7 juni 1999 werd de vereniging "Vrienden van de Spelweek" opgericht. Het eerste bestuur van de Spelweekvereniging wordt gevormd door Dina Tuakora, Agnes Bolhuis en Frea Kelderhuis en de technische commissie wordt gevormd door Jappie Wassenaar, Joop de Vries, Reinder Tel en Henk Schaafsma. Na goedkeuring van de statuten droeg Auke Veenstra de voorzittershamer over aan Dina Tuakora. Naast Auke Veenstra en ds. Brinkman werd ook Taapke Wiersma tijdens de vergadering officieel benoemd tot erelid van de vereniging.

Gealarmeerd door een brandbrief van de Spelweekvereniging, komen de leden in 2006 tijdens een spoedvergadering bijeen. Reden voor de bijeenkomst is dat de Spelweek de laatste jaren steeds meer problemen heeft met het aantrekken van vrijwilligers. Jarenlang werd het systeem gehanteerd, dat elke buurt of een cluster van straten verantwoordelijk is voor een deel van het programma. Een systeem dat jarenlang garant stond voor een prachtige feestweek, maar waarvoor de laatste jaren steeds minder animo werd getoond. Tijdens de vergadering werd besloten tot het instellen van een zestal werkgroepen, die ieder een dagdeel van woensdag tot en met vrijdag voor hun rekening zullen nemen. Naast de nieuw ingestelde werkgroepen, blijven de marktcommissie en de technische commissie bestaan. Ondanks de bredere opzet werden hiermee de problemen niet opgelost, zodat in 2007 de leden opnieuw bijeen werden geroepen voor een speciale ledenvergadering. De uitkomst van deze vergadering was opheffing van de Spelweekvereniging, waarmee ook een eind zou komen aan de Spelweek. "Dit kin docht net? Hjir moatte wy wat oan dwaan!", vonden Pier Kinderman en Albert Veenstra. Op hun initiatief werd een doorstart gemaakt van de feestweek. En zo werd, zij het soberder van opzet dan in het verleden, onder de noemer Surhúster Dagen toch een spelweek georganiseerd in Surhuizum. Na de feestweek in 2007 bleef men toch nog met het gevoel zitten, dat er in Surhuizum weer een ouderwets gezellige Spelweek georganiseerd moet kunnen worden. En zo werd in 2008 met de oprichting van de stichting Spulwike Surhuzum een doorstart gemaakt van de Spelweek. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Gerke Holthuis, Jetze van der Veen, Pieter Wiersma en Aize Vonk. Volgens voorzitter Gerke Holthuis is het goed te merken dat Surhuizum helemaal achter de doorstart staat. "Bijna iedereen die we benaderd hebben heeft dadelijk zijn of haar medewerking toegezegd", aldus de voorzitter. Vaste onderdelen van de Spelweek zijn de playbackshows, het troubadoursfestival, de oriënteringsrit, de wampex, het seineharjen en het boerenboelgoed. De Spelweek wordt zaterdags afgesloten met de Surhúster markt.

Uit: Weromsjen op Surhuzum, Kornelis van Dekken

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia