Uterwei (N358)

Tariedingswurk Skieding gean troch

Het is alweer een tijd geleden dat u voor het laatst iets van ons gehoord heeft. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Skieding (N358). De eerste fase van de werkzaamheden is in 2019 afgerond. Een deel van de Skieding kreeg stil asfalt en we pasten de markering aan volgens de landelijke richtlijnen. De weg kreeg onderbroken strepen aan de zijkanten en dubbele strepen in het midden. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de tweede fase van het project.
 

Nijs fan Pleatslik Belang

Bêste Surhústers, 

De pandemie is noch mar krekt foarby en it liket wol as kin de tredde wrâldkriich elts momint begjinne. Wy binne bliid dat wy ús as Pleatslik Belang net mei dit soart saken dwaande hoege te hâlden. Wy binne ek bliid dat de corona-maatregels no wer fuort binne en wy sjogge wer út nei de kommende tiid wêr’t wy elkoar hooplik wer mear sjen kinne by ferskate aktiviteiten.

Nijs fan Pleatslik Belang

Bêste Surhúster,

Nei Bûtenpost en It Fean komme no ek de oare doarpen yn Achtkarspelen yn oanmerking foar glêsfezel. Wy binne entûsjast en sjogge it as in grutte ferbettering foar ús doarp. Op 27 jannewaris waard Pleatslik Belang ien op ien ynformearre troch de minsken fan Deltafiber. Wy hâlde elkenien op ’e hichte fan it lêste nijs oer glêsfezel fia www.surhuzum.nl, de Facebookside SurhuzumNL en fansels fia de Grutte Gelf

Peilbuizen geplaatst

Ter voorbereiding op het werk aan de Uterwei plaatste Wiertsema & Partners in opdracht van de provincie Fryslân deze week peilbuizen. De peilbuizen geven inzicht in de grondwaterstanden. Die informatie is van belang voor de aanleg van de fietstunnel ter hoogte van de Rysloane in Surhuzum.

Nijs fan Pleatslik Belang

Surhúster flaggen
Der binne wer nije Surhúster flaggen beskikber. Neist de flaggen mei standert ôfmjittings (150 x 100 cm) hawwe wy no ek – op fersyk fan guon út it doarp – grutte flaggen (225 x 150 cm) beskikber. De priis foar in lytse is €15,- en foar in grutte €35,-. Wês der fluch by, want se binne yn in smook fuort. 
De flaggen binne te bestellen en ôf te heljen by Aafke Rijpma (mob. 06-25230527) op de Uterwei 18. 

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia