Nijs fan Pleatslik Belang

De Balkespringer
It hat in skoftsje duorre, mar it is echt sa fier. De Balkespringer, dy’t no noch altyd op syn âlde plak stiet, efter De Delfeart, sil ferhûzje nei it plak wêr’t der eins thús heart: foar de tsjerke. Hjir wurdt al lang oer praat, it doarpshûs stiet der ommers al sûnt 2006. Ferskate Surhústers hawwe har hjir foar ynset troch de jierren hinne. Tankewol dêrfoar. De ôfbylding dy’t we krigen hawwe fan ’e gemeente, toant in skets fan ’e nije sitewaasje. Oan dizze ôfbylding kinne noch gjin rjochten ûntlient wurde. As jo ​​goed sjogge, sille jo sjen dat ien betonnen blombak plak meitsje moat foar it keunstwurk. D’r sil wierskynlik ek in boerd komme mei tekst en útlis oer de Balkespringer.

Yn ’t sintsje
Dit jier waard ús ledegearkomste annulearre fanwege korona. Spitigernôch koenen wy dêrom gjinien “yn ’t sintsje” sette. Dochs tochten wy by Pleatslik Belang dat wy trije minsken beslist net oerslaan koenen. Klaas Holthuis, Gerdy Lettinga en Sonja Postma hawwe harren jierrenlang ynsetten foar de Oranje Feriening fan Surhuzum. Spitigernôch antwurde gjinien op harren oproppen om it fan harren oer te nimmen en waard de Oranje Feriening dit jier opheven. Pleatslik Belang Surhuzum betanket har út namme fan ’e ynwenners fan Surhuzum foar har jierrenlange ynset en joech se in kadobon. Dit waard troch alle trije tige wurdearre.
Wurksumheden Bartemerwei
Dan noch yn it koart wat oer de Bartemerwei. Hjir sil oan it rioel wurke wurde. Ein septimber kaam in delegaasje fan ’e gemeente Achtkarspelen nei Surhuzum om útlis te jaan en in ynventarisaasje te meitsjen fan’e behoefte yn Surhuzum. It stie al fêst dat de riolearring oanpakt wurde soe. Dêrneist sille der aanst ek nije stoeptegels yn komme. Op guon plakken is de fluorring tige min, wêrtroch ferline jier ferskate ûngelokken feroarsake binne, wat sels resultearre hat yn brutsen fuorten. Fierder sil de sleatswâl neist it begraafplak ferbrede wurde foar bettere ôfwettering en sil de beamwâl dy’t grinzed oan it âlde kuorbalfjild snoeid wurde, sa dat dit ek wer in skoft netsjes liket. De wurkskumheden wurde pland foar it earste of twadde fearnsjier fan takom jier.

Feestferljochting
De wintertiid is ynmiddels wer yn gong en de kâlde en tsjustere dagen binne wer de feiten fan de dei. No liket it ús fan Plaetselik Belang een leuk idee dat de bewenners fan Surhuzum dit jier (yn ferbân mei korona) de feestferljochting wat earder ophingje wolle as oare jierren.

Op it stuit binne d’r in soad Surhústers te kuierjen. En nettsjinsteande it feit dat d’r dit jier net folle te dwaan is en dat it in stik minder gesellich is sa’t wy wend binne, tinke wy dat it leuk wêze soe om op dizze wize wat geselligens út te strieljen. Guon ynwenners binne hjir al mei begûn, foel ús op.

Bestjoer Pleatslik Belang

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia