Uterwei (N358)

Nijs fan Pleatslik Belang

Surhúster flaggen
Der binne wer nije Surhúster flaggen beskikber. Neist de flaggen mei standert ôfmjittings (150 x 100 cm) hawwe wy no ek – op fersyk fan guon út it doarp – grutte flaggen (225 x 150 cm) beskikber. De priis foar in lytse is €15,- en foar in grutte €35,-. Wês der fluch by, want se binne yn in smook fuort. 
De flaggen binne te bestellen en ôf te heljen by Aafke Rijpma (mob. 06-25230527) op de Uterwei 18. 

Nijs fan Pleatslik Belang

Jiergearkomst
It is spitigernôch net mooglik/ferantwurde om in jiergearkomst te organisearjen. Fandêr dat wy besletten hawwe om it yn de Grutte Gelf te setten. 
Mocht it sa wêze dat jo noch fragen ha, dan kinne jo altyt kontakt mei ús sykje, de gegevens steane achteryn de Grutte Gelf. 

It hat foar Pleatslik Belang ek in frjemd jier west. Wy koene earst ús gearkomsten net troch gean litte, letter wol ris online en telefonysk besocht, mar sa at it mei in hiel soad dingen is, praat it fansels it noflikst at jo inoar yn ‘e eagen sjin kinne.

Nijs fan Pleatslik Belang

2021, in jier fol nije ferwachtingen, goeie foarnimmens, mar ek in jier wêryn we noch te meitsjen hawwe mei de lockdown. Foar de ien swierder as foar de oar, mar it grypt ús allegear oan! In jier wêryn we noch better om elkoar tinke moatte, der foar elkoar wêze moatte en stypje wêr wy dat kinne. Wannear der minsken binne dy’t help nedich binne, foar in boadskipke of soksawat, dan binne wy dêrta altyd ree. Wy wolle alle minsken graach freagje om sa goed as mooglik de maatrigels te folgjen, sadat wy hooplik ek sa gau mooglik wer mear frijheden krije.

Forse verkeersoverlast in de Mieden door afsluiting Uterwei

Door de gedeeltelijke afsluiting van de Uterwei (N358) - en dan met name de brug van Blauforlaet - is het onverantwoord druk op de Miedwei onder Stroobos en Surhuizum. Dat stellen bewoners van het miedengebied. Na klachten van bewoners heeft de gemeente Achtkarspelen op de Miedwei een inrijverbod voor vrachtverkeer ingesteld (met uitzondeling van bestemmingsverkeer). Helaas trekken veel chauffeurs zich hier niets van aan en rijden toch over de Miedwei in plaats van de duidelijk aangegeven omleidingsroute over Kootstertille, aldus de bewoners.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia